ANBI

Gegevens ANBI en giften

1. Naam

Statutaire naam: ChristenUnie Tytsjerksteradiel

2. RSIN-nummer (ANBI-nummer)

RSIN: 812770596

3. KvK-nummer

KvK-nummer: 01101518

4. Post- en bezoekadres

Dhr. R. van den Dolder
Douwelaan 9
9062 EL Oentsjerk
Telefoon: 058-2562087
E-mail: secretariaat@tytsjerksteradiel.christenunie.nl

5. Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

ChristenUnie Tytsjerksteradiel heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

6. Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

7. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden:

Voorzitter: dhr. W. Hooghiemstra
Secretaris: dhr. R. van den Dolder
Algemeen: mevr. R. Pathuis


8. Beloningsbeleid

De bestuursleden (en anderen die voor de vereniging zich inzetten) krijgen voor hun werk en inzet geen salaris/vakantiegeld; het is puur vrijwilligerswerk. Bij het afscheidnemen wordt meestal een bloemetje overhandigd.

9. Secretarieel jaarverslag

Het secretarieel jaarverslag over 2013 vindt u HIER
Het secretarieel jaarverslag over 2014 vindt u HIER
Het secretarieel jaarverslag over 2015 vindt u HIER

10. Financieel verslag

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. De financiele jaarverslagen van de afgelopen jaren vindt u hieronder.

Voor het financieel jaarverslag over 2013 klikt u HIER
Voor het financieel jaarverslag over 2014 klikt u HIER
Voor het financieel jaarverslag over 2015 klikt u HIER
Voor het financieel jaarverslag over 2016 klikt u HIER
Voor het financieel jaarverslag over 2017 klikt u HIER

11. Gifteninformatie

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan in 2013
Zie het financieel jaarverslag over 2013.

Overzicht van bijdragen > €4500 in 2013
Geen

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan in 2014
- Donaties: 14 keer, totaal € 472,50
- In natura: 1 keer, totaal € 90,00 (30 stuks tweedehands palen voor het plaatsen van verkiezingsspandoeken, à ± € 3,00 per stuk door een lid, die een houthandel heeft)
- Idem in natura € 10,00 (10 suikerbroden à ± € 1,00, voor mensen die zich met de verkiezingen hebben ingezet en geschonken door één van de leden, die bakker is)
- Niet gedeclareerde vergaderkosten bij bestuursleden thuis: hier is geen bedrag voor te bepalen.
- Benzinekosten voor gemaakte kilometers voor de kiesvereniging: onbekend aantal kilometers, geen bedrag te bepalen; deze zijn niet gedeclareerd.

Overzicht van bijdragen > €4500 in 2014
Geen

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan in 2015
- In 2015 zijn geen giften in natura ontvangen
- Bestuur en andere vrijwilligers hebben in 2015 geen beloning ontvangen. Gemaakte kosten werden ook niet gedeclareerd. Het betreft dan vergaderkosten (koffie) voor bestuursvergaderingen aan huis en benzinekosten voor o.a. het rijden naar ledencongressen enz. Om een schatting te maken: koffie kosten: 10 maal 10 koppen koffie en 10 maal 5 koekjes is maximaal € 50,= verdeeld over de bestuursleden. Benzinekosten zijn naar schatting 650 kilometer à € 0,20 is in totaal € 130,= te verdelen over de bestuursleden.

Overzicht van bijdragen > €4500 in 2015
Geen

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan in 2016
Er zijn geen kosten gedeclareerd. Om een schatting te maken:
- Benzinekosten voor- en najaarsvergadering: 300 km à € 0,20 = € 60,00
- Benzinekosten bestuursvergadering: 12 km à € 0,20 = € 2,40
- Benzinekosten provinciale vergadering: 100 km à € 0,20 = € 20,00
- Benzinekosten naar Heerenveen: 90 km à € 0,20 = € 18,00

Overzicht van bijdragen > €4500 in 2016
Geen