ANBI

Gegevens ANBI en giften

De ChristenUnie Tytsjerksteradiel is een ANBI, dus uw giften en contributie zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Naam: ChristenUnie Tytsjerksteradiel

RSIN: 812770596 KvK-nummer: 01101518

Email: secretariaatcutdiel@gmail.com

Bankrekeningnummer: NL20 RABO 0349 8037 14                                                                           t.n.v. ChristenUnie Tytsjerksteradiel

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt: Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Beloning

Leden van het Bestuur krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of anderssoortige vergoedingen.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Financieel verslag

Financieel jaarverslag 2020