Verkiezingsprogramma

gemeenteraadsverkiezingen 2018

- Romte & Beskerming -

Hoopvol realistisch

Op 21 maart 2018 mag u naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen van Tytsjerksteradiel! Verkiezingen gaan over mensen. Over u, over jou, over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, de ondernemer in ons dorp, onze ‘mienskip’.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een mienskip te vormen waarin iedereen in vrijheid en veiligheid een zinvol leven kan leiden.

In dit programma delen we graag met u hoe wij kijken naar de toekomst van Tytsjerksteradiel. We zijn daarbij hoopvol realistisch.

Hoopvol, door alle mooie en goede dingen die wij zien ontstaan in onze mienskip, in onze dorpen, verenigingen, scholen en bedrijven. Ontwikkelingen die ons hoop geven. Ontwikkelingen die ruimte moeten krijgen. Tytsjerksteradiel heeft een bescheiden overheid nodig, die ruimte biedt aan inwoners om de mienskip te laten bloeien.

Hoopvol, maar ook realistisch.

Realistisch, omdat we geloven dat goede dingen niet vanzelf komen. Mensen kunnen ongekend sterk zijn, maar ook onverwacht kwetsbaar. Ook in zorgvuldig opgebouwde systemen kunnen mensen buiten de boot vallen. In ons streven naar een goed leven, verliezen we soms het belang van anderen uit het oog. Daarom is er naast ruimte om te bloeien ook bescherming nodig. Bescherming van wat kwetsbaar is.

De ChristenUnie zoekt in Tytsjerksteradiel naar de balanstussen ruimte geven aan wat goed is en bescherming van wat kwetsbaar is. In dit programma vertellen we u waar we ruimte aan willen geven, en wat we willen beschermen. Daarnaast stellen we u graag voor aan onze mensen op wie u op 21 maart uw stem kunt uitbrengen.

Ruimte geven en beschermen

‘Al wat wier is, al wat earber is, wat rjocht is, wat rein is, wat leaflik is,
wat in goede klank hat, alles wat deugd hjit, en lof fertsjinnet,
jou dêr jim omtinken oan.’
Filippenzen 4:8

Onderwijs: Ruimte voor ouders, ruimte voor identiteit
Kwalitatief goede scholen zijn vaak scholen met een sterke identiteit. Die identiteit kan christelijk zijn, maar ook heel anders worden ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan scholen die zich profileren als ‘groen’ of ‘digitaal’.

Scholen zijn in de eerste plaats van de ouders. Zij moeten dan ook volop ruimte krijgen om het onderwijs in de dorpen vorm te geven. De ChristenUnie streeft structuren na waarin ouders weer meer zeggenschap krijgen.

Preventie: ruimte voor gezinnen
Een stabiel gezin biedt bescherming en geeft ruimte aan jong en oud om zich te ontwikkelen. Hier ligt, wat de ChristenUnie betreft, dan ook de basis van preventie. Ingrijpende veranderingen binnen het gezin, zoals de komst van een baby, plotselinge werkloosheid of ziekte, kunnen (tijdelijk) voor een onstabiele situatie zorgen. Door op cruciale momenten de risicogroep te informeren over hulp of begeleiding kan de gemeente een rol spelen bij het voorkomen van (v)echtscheidingen. Door problemen binnen gezinnen vroeg te signaleren kan veel leed voor alle betrokkenen worden voorkomen.

In verschillende dorpen in Tytsjerksteradiel worden statushouders gehuisvest: vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Namens de gemeente begeleidt Vluchtelingenwerk Noord-Nederland (VWNN) deze doelgroep. Om ervoor te zorgen dat deze gezinnen niet alleen in onze mienskip wonen, maar er ook werkelijk deel van gaan uitmaken, zijn betrokken vrijwilligers in de dorpen onmisbaar. Goede communicatie en begeleiding door VWNN zijn daarbij van groot belang.

In Burgum worden gezinnen opgevangen, van wie de overheid heeft bepaald dat zij Nederland moeten verlaten. Vaders, moeders en kinderen, die wachten op terugkeer naar het land van herkomst. De gezinslocatie van het COA wordt de komende periode uitgebreid van 450 naar 600 plaatsen. De inwoners van de gezinslocatie maken tijdelijk deel uit van onze mienskip. Ook voor hen geldt dat ze in vrijheid en veiligheid een zinvol leven moeten kunnen leiden. De ChristenUnie blijft zich inzetten voor het welzijn van deze groep mensen, en komt waar nodig op voor de belangen van individuele bewoners.

Werk en bijstand: sociaal en rechtvaardig
Ook in Tytsjerksteradiel leeft een deel van de bevolking van een minimum inkomen. Het gaat hierbij niet alleen om mensen met een (bijstands)uitkering, er is ook een groep werkenden die maandelijks maar een klein budget te besteden heeft. Onze gemeente heeft voor deze inwoners een ruimhartig en sociaal minimabeleid. De mogelijkheden van dit beleid zijn nog niet voldoende bekend bij de mensen die er gebruik van kunnen maken. De ChristenUnie wil dan ook inzetten op het actiever informeren van de doelgroep.

Een deel van de bijstandsgerechtigden komt door verschillende factoren moeilijk aan een nieuwe baan. Voor hen zoekt de ChristenUnie graag naar mogelijkheden om te experimenteren met een regelarme bijstand.

Een belangrijk principe waar het gaat om werk en bijstand is dat werk moet lonen. Wij streven dan ook naar regelingen waarbij bijstandsgerechtigden voor betaalde of vrijwillige arbeid financieel beloond worden.

Ruimte voor ondernemers: sociale en maatschappelijke impact
Een sterke regionale economie is de basis van een volhoudbare samenleving en een middel om andere doelen te realiseren. De gemeente speelt samen met het bedrijfsleven een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt. Wij willen daarom ruimte voor ondernemers, met daarbij speciale aandacht voor sociaal ondernemen.

Sociaal ondernemen is in de visie van de ChristenUnie: vanuit een ideaal, middenin de mienskip, met je bedrijf je brood verdienen en tegelijk maatschappelijke impact hebben.

Voorbeelden hiervan zijn: ruimte bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een bijdrage leveren aan een circulaire wereld. Stimuleer deze ondernemers, geef ze de ruimte, werk als gemeente met ze samen.

Sociaal ondernemen zal ook in het DNA van de gemeente zelf moeten zitten. Tytsjerksteradiel kan bijvoorbeeld het goede voorbeeld geven door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of bij aanbestedings- en inkooptrajecten eisen te stellen aan opdrachtnemers.

Ruimte voor een circulaire economie: een volhoudbare samenleving
De aarde is kostbaar en kwetsbaar. In wat voor wereld onze kinderen en kleinkinderen zullen leven, hangt af van de keuzes die overheden, bedrijven en burgers op alle niveaus nú maken.

De gemeente moet haar beleid zo volhoudbaar mogelijk inrichten, bijvoorbeeld op het gebied van afval (o.a. Van Afval Naar Grondstof), het beheer van de openbare ruimte (o.a. bloemrijke bermen) en inkoop (o.a. groene energie). Dit kan worden versterkt door op te trekken met bedrijven en burgers die initiatief tonen op dit terrein.

Volhoudbaarheid zit ‘m vooral ook in alledaagse keuzes die in elk huishouden worden gemaakt. Het bewust omgaan met energie en consumptie, het tegengaan van voedselverspilling en het beperken van afval zijn voorbeelden van wat elke inwoner kan doen.

De ChristenUnie is zich bewust van het bijzondere cultuurlandschap waarin wij wonen, en de onmisbare rol die onze boeren daarin spelen. Om ons unieke landschap te beschermen geeft de ChristenUnie daarvoor graag ruimte aan landschapsbeheerders en boeren.

Ruimte voor innovatie: technologisch en sociaal
Om de uitdagingen van onze tijd en die van komende generaties aan te kunnen is innovatie nodig. Zowel op technologisch als sociaal terrein. Wij denken daarbij aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verlichting, mobiliteit, energie maar ook in het digitale spectrum.

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en bieden ons veel nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die wij eerst niet hadden. De ChristenUnie ziet kansen om deze innovaties ten goede in te zetten voor de problemen van onze tijd. Dit alles kan niet zonder sociale innovatie, de gehele mienskip moet mee in die veranderingen. Dit vraagt tegelijkertijd van ons dat we diegenen in bescherming nemen die niet (direct) meekunnen in die ontwikkelingen.

Zorg: Ruimte om te kiezen, ruimte voor professionals
Mensen die afhankelijk zijn van zorg, moeten ruimte houden om te kiezen. De vele kleinschalige zorg-initiatieven in onze gemeente passen daar goed bij. De ChristenUnie ziet erop toe dat er ruimte voor deze ondernemers blijft bij nieuwe aanbestedingstrajecten. Daarbij gaat voor ons kwaliteit voor prijs.

In de dorpen- en jeugdteams werken professionals met verstand van zaken. Zij moeten de ruimte krijgen om met hun kennis en kunde hun werk goed te doen. Inwoners die het desondanks niet eens zijn met de zorg die ze krijgen, moeten onafhankelijk advies kunnen inwinnen.

Voor jeugdzorg en WMO is er in Tytsjerksteradiel een ‘openeindfinanciering’: de gemeente blijft de nodige zorg bieden, ook als het gereserveerde budget op is. Als de zorgkosten oplopen, moeten onze inwoners erop kunnen blijven rekenen dat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Zorg wordt niet alleen verleend door professionals, mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de dagelijkse verzorging en ondersteuning van zieken, gehandicapten en ouderen. De gemeente moet klaarstaan om mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten waar dat nodig is.

Voor de ChristenUnie is communicatie een belangrijk aandachtspunt. Op de websites van de gemeente moet informatie goed vindbaar en actueel zijn, maar ook in persoonlijke gesprekken moeten burgers actief gewezen worden op bijvoorbeeld minimaregelingen, mantelzorgondersteuning of onafhankelijke cliëntondersteuning.

Ruimte voor beweging, veiligheid voor alles
Onderzoeken laten zien dat veel mensen te weinig bewegen. Tytsjerksteradiel is een mooie gemeente, die uitnodigt om in beweging te komen. Zowel eigen inwoners als toeristen gaan er graag lopend of op de fiets op uit. Jong en oud maakt gebruik van de fiets om naar werk of school te gaan. Veiligheid voor fietsers en wandelaars verdient de aandacht van de gemeente. Wegen en fietspaden moeten goed onderhouden worden, een actueel fietsplan kan daarbij een nuttig hulpmiddel zijn.

Tytsjerksteradiel kiest ervoor om in het buitengebied verlichting zoveel mogelijk te beperken. De ChristenUnie juicht het van harte toe dat er op die manier rekening wordt gehouden met de flora en fauna in onze gemeente. Op sommige plaatsen zorgt gebrek aan verlichting echter voor onveilige situaties voor fietsers en wandelaars. In deze gevallen moet de gemeente openstaan voor maatwerk en in overleg met betrokkenen en dorpsbelangen zoeken naar een veilige oplossing.

Sportverenigingen bieden mensen niet alleen de kans om in beweging te komen, maar zorgen ook voor sociale contacten. Om ook in de toekomst een goede spreiding van sportvoorzieningen te houden is een nauw samenspel tussen gemeente en sportverenigingen nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om onderhoud van gebouwen. Met een integraal beheersplan sportvoorzieningen is Tytsjerksteradiel klaar voor de toekomst.

Krimp: ruimte voor nieuwe initiatieven
Een groot deel van Noord-Oost Fryslân is door het Rijk aangewezen als krimpregio. Dit straalt ook af op Tytsjerksteradiel. Het woord krimp slaat op de verwachting dat er in de toekomst steeds minder mensen in onze regio wonen. Minder mensen betekent echter niet automatisch: minder werk, minder initiatieven of minder leefbaarheid. Voor de ChristenUnie is krimp een term die aanmoedigt om samen de schouders eronder te zetten.

Veranderingen in de samenleving volgen elkaar in hoog tempo op. Door als gemeente én inwoners flexibel in te spelen op die veranderingen, kansen te pakken en ruimte te zoeken voor experimenten, kunnen ook in de toekomst mooie nieuwe dingen ontstaan in onze regio. Waar voorzieningen dreigen te verdwijnen kan de focus verplaatst worden van nabijheid naar bereikbaarheid. De BurgumMobyl is hier een mooi voorbeeld van.

In Tytsjerksteradiel ontstaan prachtige initiatieven bij inwoners, verenigingen of bedrijven. Initiatieven op het gebied van zorg of duurzaamheid. Plannen met betrekking tot werk of juist ontspanning. Initiatieven die ontstaan in de mienskip, maar die de ondersteuning van de gemeente nodig hebben. Dit soort initiatieven laten de mienskip bloeien! De ChristenUnie pleit daarom voor een initiatiefloket. Een loket waar inwoners terecht kunnen en waar ze op weg worden geholpen met hun maatschappelijke initiatief.

Ruimte om te wonen: Duurzaam en betaalbaar
Bij wonen denk je aan ruimte én geborgenheid, bescherming in jouw eigen thuis. De ChristenUnie wil recht doen aan beide aspecten. De gemeente moet openstaan voor burgers die ruimte vragen voor hun eigen wooninitiatief. Een groot deel van de bevolking zal echter zelf niet met een dergelijk initiatief komen. Voor deze groep heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor een passend woningaanbod. Het aantal beschikbare sociale huurwoningen is een zorg, dit vraagt om harde afspraken met de woningbouwcorporaties over het aanbod van huurwoningen. Als het nu om een particulier wooninitiatief gaat of om de sociale woningvoorraad, in alle gevallen staat voor de ChristenUnie duurzaamheid hoog op de agenda. Zo zal er meer ingezet moeten worden op een duurzaam woningaanbod, levensbestendig en meer flexibel. Dit kan door bijvoorbeeld nul-op-de-meter woningen, tiny houses of andere vernieuwende vormen.

Maatschappelijk vastgoed: samenbrengen en verbinden
Tytsjerksteradiel ligt in een regio waar veel verandert, en waar voorzieningen onder druk komen te staan. Bij de discussie over maatschappelijk vastgoed ligt voor de ChristenUnie de focus op het sociale karakter van voorzieningen; samenbrengen en verbinden.

We zien nog te veel ad-hoc beleid waar het gaat om (sport)voorzieningen. De ChristenUnie juicht het daarom toe dat Tytsjerksteradiel werk maakt van een brede visie op maatschappelijke vastgoed: leegstand voorkomen en inzetten op multifunctionele voorzieningen.

Samenwerking; ruimte voor elke stem
Tytsjerksteradiel werkt in verschillende verbanden samen met andere gemeenten. Samenwerking is geen doel op zich. De ChristenUnie staat open voor samenwerking, wanneer de betrokken partijen elkaar daardoor versterken. Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden zullen wij onszelf steeds de vraag stellen: wordt elke stem gehoord? Blijft er ruimte voor de invloed van de individuele burger, de verschillende fracties en de raad?


Wat de Hear fan dy wol: rjocht dwaan, de trou heechhâlde
en mei ferstân dyn wei gean mei dyn God!”
Micha 6:8

Kieslijst

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen die in Tytsjerksteradiel wonen. Wij geloven dat de boodschap van de Bijbel hoop biedt voor de toekomst. Op onze kieslijst staan christenen die iets willen uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de inwoners van Tytsjerksteradiel.

1.   D. (Douwe) Hooijenga, Gytsjerk, 30 jaar

2.   J. (Jantsje)  van der Veen-Zeilstra, Eastermar, 40 jaar

3.   D. (Dick) Jager, Suwâld, 63 jaar

4.   E. J. (Edwin) van Ens, Garyp, 48 jaar

5.   A. (Alle) Hooghiemstra, Hurdegaryp, 21 jaar

6.    J. H. (Hans) Beens, Jistrum, 62 jaar

7.    C. J. (Corien) Lambregtse, Wyns, 48 jaar

8.    J. H. (Johan) Snip, Eastermar, 50 jaar

9.   W. (Wilma) Hooghiemstra-van der Meulen, Noardburgum, 41 jaar

10.  A. (Aukje) Kunnen- van der Bij, Burgum, 54 jaar

11.  J. (Jan) van der Wal, Burgum, 62 jaar

12.  J. (Jolanda) Paans- Spoelstra, Burgum, 44 jaar

Doe met ons mee. Geef geloof een stem!