Monumentenbeleid: ‘What’s in it for me?’

Boerderij Tuorrebout

Foto: Willeke Bijker

zaterdag 25 november 2017 13:59

De tribune van de raadszaal zat vol. Naast een vijftal insprekers waren veel huiseigenaren naar het gemeentehuis gekomen om aanwezig te zijn bij het raadsdebat over het gemeentelijk monumentenbeleid. Een groot aantal van hen had de raad vantevoren met een brief geïnformeerd over hun standpunt.

De stichting Karakteristiek Tytsjerksteradiel pleitte, in lijn met het voorstel van het college, voor gemeentelijk beleid om karakteristieke panden in onze gemeente te beschermen en te behouden. Ook dhr. De Jong uit Eastermar bleek voorstander van het beleid. Maar, zo zei hij, zonder substantiële subsidies blijft alleen ‘een loze overbodige administratie’ over.

Eigenaren van de panden die op de nominatie staan zijn, ook na diverse inspreekavonden, massaal tegen het voorgenomen monumentenbeleid.

De ChristenUnie hecht waarde aan mooie, beeldbepalende panden in onze gemeente. Net als Karakteristiek Tytsjerksteradiel willen wij ons ervoor inzetten dat dit erfgoed wordt gekoesterd, beschermd en behouden. Toch zijn we kritisch op het voorgestelde monumentenbeleid.

Veel van de panden waar het om gaat worden met liefde en zorg onderhouden door de bewoners. Zij hebben vaak bewust gekozen voor een pand met historie en zullen ook zonder beleid van de gemeente het karakteristieke van hun pand koesteren. Voor de panden die wél gevaar lopen op verwaarlozing is het voorgestelde beleid geen oplossing: de maatregelen in het beleid hebben alleen betrekking op voorgenomen werkzaamheden aan het pand. Verloedering wordt niet tegengegaan. Het beleid kan zelfs contraproductief werken; bewoners zouden onderhoud aan hun pand kunnen uitstellen, omdat het gemeentelijk beleid hen voor hogere kosten stelt.

De ChristenUnie is voorstander van een gemeentelijk monumentenbeleid, maar vraagt zich namens de huiseigenaren af: ‘What’s in it for me?’ Als de gemeente beleid vaststelt, moet dat erop gericht zijn de huiseigenaren te hélpen bij het onderhouden van hun monument. Naast het aanbieden van deskundig advies moet die ondersteuning ook bestaan uit subsidie. We sluiten ons dan ook graag aan bij de oproep van dhr. De Jong om te zoeken naar subsidiemogelijkheden. Beleid dat door de woningeigenaren alleen als beperkend wordt ervaren zal de ChristenUnie niet steunen.

« Terug